Juridische bronnen

Hier vindt u alles over het ontstaan van de wet en de bestaande wetteksten.

Grondwetsartikelen

Art. 11

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.

Art. 131

De wet stelt de regelen vast ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische en filosofische redenen.